Skip to content

Savanorystės projektai 

Projektų metu darbingiems, nedirbantiems pagal sutartis ir nesiverčiantiems individualia veikla Alytaus miesto gyventojams suteikiama galimybė įgyti žinių ir patirties dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir savanoriaujant Alytaus mieste veikiančiose organizacijose. Pagal paramos sutartis su ESF agentūra 2020 m. / 2021 m. įgyvendinami projektai:  Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą. Projekto tikslinė grupė – asmenys nuo 18 iki 45 metų amžiaus. Veiklos: 1 .Individualios motyvacinės konsultacijos 2. Priežiūros paslaugų namuose organizavimo mokymai 3. Savanoriška veikla teikiant pagalbą namuose.  Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija skurdo rizikos ribos, verslumo gebėjimų skatinimas ir ugdymas ; Projekto tikslinė grupė – asmenys nuo 45 m . amžiaus iki pensijinio amžiaus. Veiklos: 1 .Individualios motyvacinės konsultacijos 2. Verslumo mokymai 3. Savanoriška veikla.  Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių ugdymą; Projekto tikslinė grupė – asmenys nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Veiklos: 1 .Individualios motyvacinės konsultacijos 2. Verslo organizavimo mokymai 3. Savanoriška veikla.

Savanorystės projektai įgyvendinant Alytaus miesto VVG strategiją

Projektų metu darbingiems, nedirbantiems pagal sutartis ir nesiverčiantiems individualia veikla Alytaus miesto gyventojams suteikiama galimybė įgyti žinių ir patirties dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir savanoriaujant Alytaus mieste veikiančiose organizacijose. Pagal paramos sutartis su ESF agentūra 2020 m. / 2021 m. įgyvendinami projektai:  Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą. Projekto tikslinė grupė – asmenys nuo 18 iki 45 metų amžiaus. Veiklos: 1 .Individualios motyvacinės konsultacijos 2. Priežiūros paslaugų namuose organizavimo mokymai 3. Savanoriška veikla teikiant pagalbą namuose.  Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija skurdo rizikos ribos, verslumo gebėjimų skatinimas ir ugdymas ; Projekto tikslinė grupė – asmenys nuo 45 m . amžiaus iki pensijinio amžiaus. Veiklos: 1 .Individualios motyvacinės konsultacijos 2. Verslumo mokymai 3. Savanoriška veikla.  Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių ugdymą; Projekto tikslinė grupė – asmenys nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Veiklos: 1 .Individualios motyvacinės konsultacijos 2. Verslo organizavimo mokymai 3. Savanoriška veikla.

/ Projektai 2020- 2021 metais buvo finansuojami iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

Projekto tikslas – siekiant pagerinti socialinės rizikos suaugusių asmenų, socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingų asmenų socialinių įgūdžius, padėti jiems integruotis, organizuojant mokymus bei užimtumą Alytaus miesto bendruomeninėse organizacijose, teikiant individualizuotas socialines paslaugas. Siekiant pakelti socialinės rizikos asmenų, socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingų asmenų socialinius bei darbo įgūdžius šio projekto metu numatomos šios kompleksinės socialinės paslaugos: 1. Individualios socialinių paslaugų teikimas 2. Grupinių socialinių įgūdžių ugdymo mokymų organizavimas 3. Projekto dalyvių įtraukimas į bendruomeninių organizacijų veiklas. Projekto tikslinė grupė – socialinėje atskirtyje esantys socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos ir nepasiturinčių šeimų darbingi asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenis bus siekiama pritraukti pasitelkus projekto partnerio ir iki tol ankstesniuose projektuose dalyvavusius socialinius partnerius (savivaldybės ir nevyriausybines Alytaus mieste veikiančias organizacijas).

Projektas - Atskirtyje esančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymas

Projekto tikslas – siekiant pagerinti socialinės rizikos suaugusių asmenų, socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingų asmenų socialinių įgūdžius, padėti jiems integruotis, organizuojant mokymus bei užimtumą Alytaus miesto bendruomeninėse organizacijose, teikiant individualizuotas socialines paslaugas. Siekiant pakelti socialinės rizikos asmenų, socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingų asmenų socialinius bei darbo įgūdžius šio projekto metu numatomos šios kompleksinės socialinės paslaugos: 1. Individualios socialinių paslaugų teikimas 2. Grupinių socialinių įgūdžių ugdymo mokymų organizavimas 3. Projekto dalyvių įtraukimas į bendruomeninių organizacijų veiklas. Projekto tikslinė grupė – socialinėje atskirtyje esantys socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos ir nepasiturinčių šeimų darbingi asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenis bus siekiama pritraukti pasitelkus projekto partnerio ir iki tol ankstesniuose projektuose dalyvavusius socialinius partnerius (savivaldybės ir nevyriausybines Alytaus mieste veikiančias organizacijas).

/  Projektas 2020- 2021 metais buvo finansuojamas iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

Jaunimas – imliausia visuomenės grupė, todėl siekiant skatinti jaunimo verslumą, svarbu orientuotis į jaunimo poreikius, į tuos veiksnius, kurie verslumui turi daugiausiai įtakos. Jaunimo motyvacija yra susijusi su jų asmeniniu požiūriu, tikslais, konkrečiais interesais ir įgūdžiais. Tačiau jaunimui trūksta žinių ir įgūdžių, kurių reikia pradedant verslą, realizuojant savo idėjas, parengiant tinkamą verslo planą. Šio projekto metu pasitelkus partnerius bus vykdomos šios kompleksinės paslaugos: 1. Individualių verslo ar savarankiškos veiklos mokymų / konsultacijų organizavimas; 2. Verslumo gebėjimų skatinimo ir ugdymo mokymų organizavimas; 3. Pagalbos verslo pradžiai teikimas kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus; 4. Dalyvių praktinių užsiėmimų organizavimas (savanoriška veikla).

Projektas - Verslo gebėjimų ugdymas jauniems darbingiems neaktyviems Alytaus miesto gyventojams

Jaunimas – imliausia visuomenės grupė, todėl siekiant skatinti jaunimo verslumą, svarbu orientuotis į jaunimo poreikius, į tuos veiksnius, kurie verslumui turi daugiausiai įtakos. Jaunimo motyvacija yra susijusi su jų asmeniniu požiūriu, tikslais, konkrečiais interesais ir įgūdžiais. Tačiau jaunimui trūksta žinių ir įgūdžių, kurių reikia pradedant verslą, realizuojant savo idėjas, parengiant tinkamą verslo planą. Šio projekto metu pasitelkus partnerius bus vykdomos šios kompleksinės paslaugos: 1. Individualių verslo ar savarankiškos veiklos mokymų / konsultacijų organizavimas; 2. Verslumo gebėjimų skatinimo ir ugdymo mokymų organizavimas; 3. Pagalbos verslo pradžiai teikimas kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus; 4. Dalyvių praktinių užsiėmimų organizavimas (savanoriška veikla).

/  Projektas 2020- 2021 metais buvo finansuojamas iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

Pagal priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“ įgyvendinamas projektas skirtas per savanorystę sukurti palankias sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Projekto metu į socialinėje srityje dirbančių organizacijų veiklas buvo įtraukiami 55 metų ir vyresnio darbingo amžiaus asmenys, kuriems iš projekto lėšų kompensuojamos savanorystės išlaidos (maitinimo, kelionių bei priemonių savanorystei įsigijimo).

Projektas - Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į Alytaus apskrities savivaldybėse veikiančių organizacijų veiklą

Pagal priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“ įgyvendinamas projektas skirtas per savanorystę sukurti palankias sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Projekto metu į socialinėje srityje dirbančių organizacijų veiklas buvo įtraukiami 55 metų ir vyresnio darbingo amžiaus asmenys, kuriems iš projekto lėšų kompensuojamos savanorystės išlaidos (maitinimo, kelionių bei priemonių savanorystei įsigijimo).

/ Projektai 2018- 2020 metais buvo finansuojami iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

Projekto pareiškėjas VšĮ „Tėviškės namai“, veiklas vystė motyvacijos ir kompleksinės integracijos į darbo rinką srityje. Projekto partneriai – savivaldybių socialinių paslaugų centrai. Projekto tikslinė grupė: socialinės rizikos šeimos ir socialinės pašalpos gavėjai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn. Projekto veiklos buvo vykdomos Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų bei Lazdijų savivaldybėse: 1. Individualus ir grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; 2. Psichosocialinė pagalba; 3. Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; 4. Bendrųjų gebėjimų ugdymas; 5. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; 6. Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.

Projektas - Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Alytaus regione

Projekto pareiškėjas VšĮ „Tėviškės namai“, veiklas vystė motyvacijos ir kompleksinės integracijos į darbo rinką srityje. Projekto partneriai – savivaldybių socialinių paslaugų centrai. Projekto tikslinė grupė: socialinės rizikos šeimos ir socialinės pašalpos gavėjai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn. Projekto veiklos buvo vykdomos Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų bei Lazdijų savivaldybėse: 1. Individualus ir grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; 2. Psichosocialinė pagalba; 3. Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; 4. Bendrųjų gebėjimų ugdymas; 5. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; 6. Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.

/  Projektas 2018- 2020 metais buvo finansuojamas iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

Asociacija „Teisėtvarka“, kartu su partneriu Viešąja Įstaiga „Tėviškės Namai“, 2018-2019 m. įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą “Naujos galimybės” Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135 Projektas “Naujos galimybės” vykdytas 5-iose Kauno apskrities savivaldybėse (Kauno m., Kauno raj. Prienų raj., Jonavos raj., Raseinių raj.), kur gyvena beveik 20 proc. visų Lietuvoje gyvenančių, 55-64 metų amžiaus asmenų. Projekto eigoje buvo apmokyti 45 savanoriai, kurie savanoriaus socialinę veiklą vykdančioje organizacijoje. Projekto partneris VšĮ “Tėviškės namai”, atsižvelgiant į savanorius priimančiosios organizacijos poreikį, parengė savanorius savanorystei. Galėdami padėti negalią turintiems žmonėms savanoriai įprasmino save, ugdė savo asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, bei prisidėjo prie bendruomenės stiprinimo.

Projektas - Naujos galimybės

Asociacija „Teisėtvarka“, kartu su partneriu Viešąja Įstaiga „Tėviškės Namai“, 2018-2019 m. įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą “Naujos galimybės” Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135 Projektas “Naujos galimybės” vykdytas 5-iose Kauno apskrities savivaldybėse (Kauno m., Kauno raj. Prienų raj., Jonavos raj., Raseinių raj.), kur gyvena beveik 20 proc. visų Lietuvoje gyvenančių, 55-64 metų amžiaus asmenų. Projekto eigoje buvo apmokyti 45 savanoriai, kurie savanoriaus socialinę veiklą vykdančioje organizacijoje. Projekto partneris VšĮ “Tėviškės namai”, atsižvelgiant į savanorius priimančiosios organizacijos poreikį, parengė savanorius savanorystei. Galėdami padėti negalią turintiems žmonėms savanoriai įprasmino save, ugdė savo asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, bei prisidėjo prie bendruomenės stiprinimo.

/  Projektas 2018- 2019 metais buvo finansuojamas iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras nuo 2017 m. kasmet įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA ALYTAUS MIESTE“ . Projekto tikslinė grupė – Alytaus miesto savivaldybės jaunimas nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Projekto metu jaunimas sausio – liepos mėnesiais buvo įtrauktas į savanoriškas veiklas (1-3 mėn. trukmės), kurių metu jie turėjo galimybę gauti darbinių įgūdžių, buvo organizuotas užimtumas, skatinamas iniciatyvumas ir bendruomeniškumas. Projekte dalyvaujantiems jaunuoliams buvo kompensuojamos savanorystės metu patirtos maitinimo, kelionių išlaidos.

Projektas - Jaunimo savanoriška tarnyba Alytaus mieste

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras nuo 2017 m. kasmet įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA ALYTAUS MIESTE“ . Projekto tikslinė grupė – Alytaus miesto savivaldybės jaunimas nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Projekto metu jaunimas sausio – liepos mėnesiais buvo įtrauktas į savanoriškas veiklas (1-3 mėn. trukmės), kurių metu jie turėjo galimybę gauti darbinių įgūdžių, buvo organizuotas užimtumas, skatinamas iniciatyvumas ir bendruomeniškumas. Projekte dalyvaujantiems jaunuoliams buvo kompensuojamos savanorystės metu patirtos maitinimo, kelionių išlaidos.

/ Projektas  2019 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2015 m. prisijungė prie JRD ir LDB jaunimo garantijų iniciatyvos projekto-ATRASK SAVE savanorystės dalies JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA. Projekto metu buvo siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą. Projektas vykdytas bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentu. Projektas įgyvendintas visoje Lietuvoje. Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose savanorystės projektą koordinavo VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centras.

Projektas ATRASK SAVE

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2015 m. prisijungė prie JRD ir LDB jaunimo garantijų iniciatyvos projekto-ATRASK SAVE savanorystės dalies JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA. Projekto metu buvo siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą. Projektas vykdytas bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentu. Projektas įgyvendintas visoje Lietuvoje. Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose savanorystės projektą koordinavo VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centras.

/  Projektas 2015- 2018 metais buvo finansuojamas iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

 

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2017 – 2018 m. įgyvendino Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „projekto jaunimo savanoriška tarnyba plėtra alytuje“ . Projekto tikslinė grupė – Alytaus miesto savivaldybės jaunimas nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Projekto metu jaunimas buvo įtrauktas į savanoriškas veiklas (1-3 mėn. trukmės), kurių metu jie turėjo galimybę gauti darbinių įgūdžių, buvo organizuotas užimtumas, skatinamas iniciatyvumas ir bendruomeniškumas. Projekte dalyvaujantiems jaunuoliams buvo kompensuojamos savanorystės metu patirtos maitinimo, kelionių išlaidos.

Projektas - „Projekto Jaunimo savanoriška tarnyba plėtra Alytuje“ .

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2017 – 2018 m. įgyvendino Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „projekto jaunimo savanoriška tarnyba plėtra alytuje“ . Projekto tikslinė grupė – Alytaus miesto savivaldybės jaunimas nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Projekto metu jaunimas buvo įtrauktas į savanoriškas veiklas (1-3 mėn. trukmės), kurių metu jie turėjo galimybę gauti darbinių įgūdžių, buvo organizuotas užimtumas, skatinamas iniciatyvumas ir bendruomeniškumas. Projekte dalyvaujantiems jaunuoliams buvo kompensuojamos savanorystės metu patirtos maitinimo, kelionių išlaidos.

/  Projektas 2017- 2018 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

Tėviškės namų bendruomenė 2017 m. vykdė projektą-ALYTAUS RAJONO JAUNIMO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS PER SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ. Projekto tikslas – mažiau galimybių turinčio Alytaus rajono jaunimo verslumo ir socialinės įtraukties skatinimas bendruomenėje per savanorišką veiklą. Projekto metu Alytaus rajono bendruomenių jaunimui Dauguose buvo surengti verslumo mokymai, jaunimas įtrauktas į savanorišką veiklą organizuojant bendruomeninę akciją VIDURNAKČIO EITYNĖS.

Projektas - Alytaus rajono jaunimo verslumo įgūdžių ugdymas per savanorišką veiklą

Tėviškės namų bendruomenė 2017 m. vykdė projektą-ALYTAUS RAJONO JAUNIMO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS PER SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ. Projekto tikslas – mažiau galimybių turinčio Alytaus rajono jaunimo verslumo ir socialinės įtraukties skatinimas bendruomenėje per savanorišką veiklą. Projekto metu Alytaus rajono bendruomenių jaunimui Dauguose buvo surengti verslumo mokymai, jaunimas įtrauktas į savanorišką veiklą organizuojant bendruomeninę akciją VIDURNAKČIO EITYNĖS.

/ Projektas  2017 metais buvo finansuojamas LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos paramos sutartį gautas finansavimas švietimo programos projektui „Savanoriškų solidarumo akcijų organizavimas Alytaus miesto mokyklose“. Projekto tikslas – sveikos gyvensenos populiarinimas, supažindinimas su vėžio prevencijos priemonėmis bei savanorystės skatinimas. Projekto metu miesto mokyklų moksleiviams buvo pristatyta akcijos sąlygos ir moksleiviai įtraukti į savanoriškas veiklas, kurių metu buvo populiarinama sveika gyvensena bei kviečiama dalyvauti solidarumo akcijoje ALYTAUS BĖGIMAS kovai su vėžiu palaikyti. Savanoriškai veiklai pasiryžusiems moksleiviams buvo surengti mokymai ir pateikta dalomoji medžiaga, kurią jie platino bei pristatinėjo akciją savo klasėse. Gegužės – birželio mėnesius miesto mokyklose (Dzūkijos, Piliakalnio bei Likiškėlių) buvo surengtos solidarumo akcijos, kurių metu moksleiviai dalyvavo solidarumo bėgime, akcijos metu buvo apdovanoti bėgimo nugalėtojai.

Projektas -Savanoriškų solidarumo akcijų organizavimas Alytaus miesto mokyklose

Pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos paramos sutartį gautas finansavimas švietimo programos projektui „Savanoriškų solidarumo akcijų organizavimas Alytaus miesto mokyklose“. Projekto tikslas – sveikos gyvensenos populiarinimas, supažindinimas su vėžio prevencijos priemonėmis bei savanorystės skatinimas. Projekto metu miesto mokyklų moksleiviams buvo pristatyta akcijos sąlygos ir moksleiviai įtraukti į savanoriškas veiklas, kurių metu buvo populiarinama sveika gyvensena bei kviečiama dalyvauti solidarumo akcijoje ALYTAUS BĖGIMAS kovai su vėžiu palaikyti. Savanoriškai veiklai pasiryžusiems moksleiviams buvo surengti mokymai ir pateikta dalomoji medžiaga, kurią jie platino bei pristatinėjo akciją savo klasėse. Gegužės – birželio mėnesius miesto mokyklose (Dzūkijos, Piliakalnio bei Likiškėlių) buvo surengtos solidarumo akcijos, kurių metu moksleiviai dalyvavo solidarumo bėgime, akcijos metu buvo apdovanoti bėgimo nugalėtojai.

/  Projektas 2017 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2014 – 2015 m. vykdė Jaunimo reikalų departamento administruojamą projektą-JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų bei darbo patirties, prisidedant prie pelno nesiekiančios organizacijos veiklos. Remiantis turima patirtimi Europos Savanorių Tarnybos programoje, šiuo projektu buvo siekiama įgyvendinti savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje. Projektubuvo skatinama jaunimo savanoriška veikla, įtraukiant jaunus žmones į jų poreikius atitinkančias veiklas bei motyvuojant įgyti darbo įgūdžių, asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų. Tokiu būdu organizacija gavo papildomas „pagalbos rankas“. Tikslinės projekto grupės: • Nedirbantys jauni žmonės nuo 16 iki 29 metų, prioritetą teikiant: neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo; įgijusiems pagrindinį išsilavinimą; įgijusiems vidurinį išsilavinimą; registruotiems darbo biržoje; baigusiems profesinio mokymo programas, įgijusiems aukštąjį išsilavinimą. • Organizacijos (juridiniai ir nejuridiniai asmenys: juridinių asmenų padaliniai, filialai, atstovybės ir kiti formalūs dariniai), kuriose jauni žmonės įgyvendina savanorišką veiklą. • Savanorius priimančių organizacijų atstovai, kuruojantys jaunimo savanorišką veiklą. VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centras projektą įgyvendino Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Lazdijų, Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Varėnos savivaldybėse.

Projektas - JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2014 – 2015 m. vykdė Jaunimo reikalų departamento administruojamą projektą-JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų bei darbo patirties, prisidedant prie pelno nesiekiančios organizacijos veiklos. Remiantis turima patirtimi Europos Savanorių Tarnybos programoje, šiuo projektu buvo siekiama įgyvendinti savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje. Projektubuvo skatinama jaunimo savanoriška veikla, įtraukiant jaunus žmones į jų poreikius atitinkančias veiklas bei motyvuojant įgyti darbo įgūdžių, asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų. Tokiu būdu organizacija gavo papildomas „pagalbos rankas“. Tikslinės projekto grupės: • Nedirbantys jauni žmonės nuo 16 iki 29 metų, prioritetą teikiant: neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo; įgijusiems pagrindinį išsilavinimą; įgijusiems vidurinį išsilavinimą; registruotiems darbo biržoje; baigusiems profesinio mokymo programas, įgijusiems aukštąjį išsilavinimą. • Organizacijos (juridiniai ir nejuridiniai asmenys: juridinių asmenų padaliniai, filialai, atstovybės ir kiti formalūs dariniai), kuriose jauni žmonės įgyvendina savanorišką veiklą. • Savanorius priimančių organizacijų atstovai, kuruojantys jaunimo savanorišką veiklą. VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centras projektą įgyvendino Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Lazdijų, Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Varėnos savivaldybėse.

/ PROJEKTAS  2014-2015 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2015 m. kartu su Piliakalnio progimanzija vykdė projektą-SAVANORIŠA AKCIJA „SMURTUI NE!“ Projekto metu buvo siekiama įtraukti moksleivius į savanoriškas veiklas, mažinančias smurtą ir patyčias mokykloje ir už jos ribų, ugdant socialumą ir nepakantumą smurtiniam elgesiui bei suteikiant geros ir nerūpestingos vaikystės jausmus ir prisiminimus. SOCIALINĖS APRĖPTIES PROGRAMA ĮGYVENDINAMA REMIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI.

Projektas - Savanoriška akcija SMURTUI NE!

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2015 m. kartu su Piliakalnio progimanzija vykdė projektą-SAVANORIŠA AKCIJA „SMURTUI NE!“ Projekto metu buvo siekiama įtraukti moksleivius į savanoriškas veiklas, mažinančias smurtą ir patyčias mokykloje ir už jos ribų, ugdant socialumą ir nepakantumą smurtiniam elgesiui bei suteikiant geros ir nerūpestingos vaikystės jausmus ir prisiminimus. SOCIALINĖS APRĖPTIES PROGRAMA ĮGYVENDINAMA REMIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI.

/ Projektas  2015 metais buvo finansuojamas LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras projekto metu buvo siekiama paskatinti savanorišką veiklą Alytaus apskrityje veikiančiose nevyriausybinėse organizacijose. Įgyvendinant projektą parengtas Alytaus apskrityje savanorišką veiklą vykdančių ir siekiančių ją plėtoti nevyriausybinių organizacijų registras. Šios organizacijos pakviestos dalyvauti projektinėse veiklose, kurių metu buvo skatinamas savanorišką veiklą vykdančių organizacijų bendradarbiavimas, informacijos mainai, organizuojami mokymai savanoriams ir jų mentoriams (savanorių koordinatoriams), aktyviai populiarinama savanorystė, skatinamas institucinis savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimas.

Projektas -Pietų Lietuvos NVO savanorystės institucinių gebėjimų stiprinimas

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras projekto metu buvo siekiama paskatinti savanorišką veiklą Alytaus apskrityje veikiančiose nevyriausybinėse organizacijose. Įgyvendinant projektą parengtas Alytaus apskrityje savanorišką veiklą vykdančių ir siekiančių ją plėtoti nevyriausybinių organizacijų registras. Šios organizacijos pakviestos dalyvauti projektinėse veiklose, kurių metu buvo skatinamas savanorišką veiklą vykdančių organizacijų bendradarbiavimas, informacijos mainai, organizuojami mokymai savanoriams ir jų mentoriams (savanorių koordinatoriams), aktyviai populiarinama savanorystė, skatinamas institucinis savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimas.

/  Projektas 2014 metais buvo finansuojamas LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

VšĮ „Tėviškės namai“ 2011 metų pabaigoje su VšĮ „OSFL PROJEKTAI“ pasirašė sutartį dėl paramos projekto –„Savanoriškos pagalbos Alytaus vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas“ įgyvendinimui. Projekto tikslas – sukurti Alytaus vėžio informacijos ir paramos centro materialinę ir medotinę bazę savanoriškai veiklai išplėtoti. Alytuje įsteigtame vėžio informacijos ir paramos centre savanoriams ir projekto metu darbuotojams buvo suteiktos praktinės žinios ir informacija kaip padėti onkologiniams bei paliatyviems pacientams, jų šeimos nariams, parengtos savanorių mokymų programos, pravesti savanorių mokymai. Pasitelkus profesionalius specialistus buvo siekiama kaip galima daugiau visuomenės atstovų įtraukti į savanoriškos pagalbos organizavimą, tuo pačiu sprendžiant ir opius bedarbystės ir pagalbos stokojantiems klausimus.

Projektas - Savanoriškos pagalbos Alytaus Vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas

VšĮ „Tėviškės namai“ 2011 metų pabaigoje su VšĮ „OSFL PROJEKTAI“ pasirašė sutartį dėl paramos projekto –„Savanoriškos pagalbos Alytaus vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas“ įgyvendinimui. Projekto tikslas – sukurti Alytaus vėžio informacijos ir paramos centro materialinę ir medotinę bazę savanoriškai veiklai išplėtoti. Alytuje įsteigtame vėžio informacijos ir paramos centre savanoriams ir projekto metu darbuotojams buvo suteiktos praktinės žinios ir informacija kaip padėti onkologiniams bei paliatyviems pacientams, jų šeimos nariams, parengtos savanorių mokymų programos, pravesti savanorių mokymai. Pasitelkus profesionalius specialistus buvo siekiama kaip galima daugiau visuomenės atstovų įtraukti į savanoriškos pagalbos organizavimą, tuo pačiu sprendžiant ir opius bedarbystės ir pagalbos stokojantiems klausimus.

/ PROJEKTAS  2012 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS VšĮ „OSFL PROJEKTAI“ 

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved